Připomínky k obsahu adresujte na evza.s@atlas.cz
Fotky_108.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (40 | 63%)

Stanovy ZKO a ČKS

Stránky ZKO jsou přesunuty na adresu:
https://zko-rousovice325.webnode.cz/
STANOVY
KYNOLOGICKÉHO KLUBU MĚLNÍK – ROUSOVICE
Přijaté výroční členskou schůzí konanou dne 16.11.1997
I.
 1. Cvičištěm se rozumí areál skládající se z oplocené plochy (klubovna, sklady, dvě řady malých a jedna řada velkých kotců).
 2. Na cvičiště je možné vodit pouze zdravé psy.
 3. Každý člen je povinen zajistit, aby psi, s nimiž přijde na cvičiště, byli očkováni proti psince, parvoviróze a vzteklině. Kontrolu vakcinace provádí člen výboru vždy v lednu. Všichni členové předloží očkovací průkazy v jím stanovené době (tj. do konce ledna). Pokud tak člen neučiní ani na druhou výzvu, bude jeho chování posuzováno jako porušení povinnosti člena ZKO závažnějšího rázu.
 4. Držet psy déle než jeden den je možné jen ve větších kotcích a výjimečně i v malých, a to na základě souhlasu výboru. Evidenci o přidělování kotců vede hospodář klubu.
II.
 1. O přijetí za člena klubu rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky.
 2. Výbor nejdéle do 12 měsíců od převzetí písemné přihlášky rozhodne, zda uchazeče o členství přijme.
 3. Pokud výbor nerozhodne ve lhůtě stanovené v odst. 2, má se za to, že rozhodl zamítavě. Pokud výbor rozhodne o zamítnutí písemně, lze se odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze.
 4. Členové ZKO se řídí stanovami Českého kynologického svazu, usneseními členské schůze, tímto řádem a v jejich rámci pokyny udělenými výborem.
III.
 
 1. Jednotliví členové výboru jsou vázáni rozhodnutím výboru jako celku.
 2. Přístup na cvičiště mají pouze členové a osoby jim blízké dle občanského zákoníku (rodiče, potomci, manželé, sourozenci…) Jiné osoby mají tento přístup pouze se souhlasem výboru.
 3. Osoby, které nejsou členy a chtějí na cvičišti provádět výcvik psů (psovodi, figuranti, instruktoři), jsou povinny se při svém příchodu zeptat někoho z členů výboru, do kterých kotců mohou odložit psy. Tyto osoby mohou vstupovat na cvičiště a užívat majetek klubu jen se souhlasem výboru. Tato povinnost trvá i při každé další návštěvě této osoby.
 4. Evidenci klíčů vede hospodář ZKO, je zakázáno dělat kopie klíčů bez souhlasu výboru.
 5. Pokud člen umožní jiné osobě porušení povinností dle odstavce 2 a 3 tohoto článku, bude jeho chování posuzováno jako porušení povinností člena ZKO závažnějšího rázu.
 
IV.
 1.  Klub vede seznam členů klubu. Seznam je vyvěšen v klubovně.
 2. Výbor určuje výcvikové dny a současně zabezpečuje organizaci výcviku v tyto dny.
V.
 1. Výši členských příspěvků určuje členská schůze. Příspěvky na daný rok musí být členem zaplaceny pokladníkovi ZKO do konce prosince předcházejícího roku.
 2. Nezaplacením členských příspěvků končí členství v ZKO.
Výňatek ze stanov ČKS
článek 5

Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti
 

1. Členství v ČKS končí:
a. úmrtím člena,
b. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení, doručené k rukám předsedy ZKO, s uvedením data ukončení členství,
c. nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu,
d. vyloučením člena.

2. Vyloučit řádného člena lze:
a. pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství, pokud člen v přiměřené lhůtě  stanovené ZKO nebo předsednictvem svazu nezjedná nápravu; výzva není nutná, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo byla členem způsobena zvlášť závažná újma,
b. z důvodu poškozování dobrého jména ZKO, nebo pro opakované narušování dobrých vztahů a soužití mezi členy ZKO a porušování dobrých mravů; pro vyloučení musí v tomto případě hlasovat dvě třetiny členů ZKO,
c. usnesením předsednictva svazu z důvodu poškozování dobrého jména ČKS nebo pro opakované narušování dobrých vztahů, soužití mezi členy ČKS a porušování dobrých mravů,
d. pokud mu bylo opakovaně uloženo kárné opatření,
e. pro hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat,
f. byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin, V případě vyloučení z důvodů, uvedených v bodech c) až f), může být znovu přijat za člena ČKS po uplynutí nejméně pěti let ode dne vyloučení.

3. O vyloučení řádného člena z ČKS rozhoduje členská schůze ZKO, jejímž je členem, s výjimkou vyloučení podle odstavce 2 bod c. Rozhodnutí členské schůze ZKO je konečné. ZKO je povinna rozhodnutí o vyloučení člena neprodleně oznámit sekretariátu ČKS a KO ČKS.

4. O vyloučení kolektivního člena z ČKS rozhoduje plénum svazu na návrh předsednictva ČKS, rozhodnutí pléna svazu je konečné. Do rozhodnutí pléna svazu může předsednictvo svazu pozastavit členství kolektivního člena v ČKS předběžným opatřením.

5. Člen musí být nejméně 15 dnů před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.

6. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být vydáno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

7. Vyloučený člen může do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení podat žalobu k soudu o neplatnosti rozhodnutí o vyloučení.

8. V případě vyloučení podle odstavce 2 bod c se postupuje dle odstavce 5, resp. 6.

9. Pro nezaplacení členských příspěvků členství zanikne, nezaplatí-li člen příspěvek ani v náhradní stanovené lhůtě 15 dnů - členství končí uplynutím této lhůty.

10. O pozastavení řádného či kolektivního členství ve svazu rozhoduje předsednictvo svazu v případě neplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze stanov a ostatních směrnic ČKS, a to až do doby vyřešení tohoto neplnění nebo porušení. Proti rozhodnutí o pozastavení členství se nelze odvolat.
Zkoušky platby

Zkoušky platby

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one